e-mail: advokat@broome.se
1
1
1
1
1


VILLKOR FÖR MEDLINGSUPPDRAG
Jag åtar mig medlingsuppdrag i kommersiella tvister och tvister gällande egendom på följande villkor. Mitt förslag till uppgörelse i tvisten och mitt förslag till avtal därom är inte bindande.

  1. Båda parter skall ha samtyckt till medlingsförfarandet skriftligen (e-mail går bra) och därvid angivit vad tvisten gäller i huvudsak. Om uppdraget lämnats via beslut i allmän domstol behövs inget särskilt påkallande.
  2. Jag förbehåller mig rätt att säga nej till uppdraget utan närmare motivation.
  3. Jag förbehåller mig rätt att avbyta uppdraget om jag bedömer att möjligheterna till förlikning är för små eller att kostnaderna inte står i rimlig proportion till tvisteföremålets värde.
  4. Även part får återkalla uppdraget under pågående medling.
  5. Parterna ansvarar solidariskt för medlingsarvoden som faktureras aconto i förskott.
  6. Arvode utgår med 1.600 kr/timme jämte moms. Lokal tillhandahålles utan avgift.
  7. Om jag själv avbryter medlingen tar jag inget arvode och återbetalar erlagda förskott.
  8. När uppdraget upphört skall slutredovisning ske till parterna.

Leif Broomé

Maila
Påkallande av medlingsförfarande

 

Logga